thazhoorbhagavathy.org
thazhoorbhagavathy.org
thazhoorbhagavathy.org

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി

വ്രതങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏകാദശി വ്രതമാണ് . സാധാരണയായി മറ്റുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനത്താൽ പുണ്യം സമ്പാദിക്കാം നരകയാതനയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വിഷ്ണുഭഗവാൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ഉപായമാണ് ഏകാദശിവ്രതം.

Read More

ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുത.

ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുത.

ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുത. കുറെ കാലമായി പലർക്കുമുണ്ട് ഒരു വലിയ സംശയം...

Read More

എന്താണ് ഭഗവതിസേവ?

എന്താണ് ഭഗവതിസേവ?

സായം സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലോ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, ഐശ്വര്യ ലബ്ധിക്കായി നടത്തുന്ന ദേവീ പ്രീതികരമായ സ്വാത്വിക പൂജയാണ് ഭഗവതിസേവ. ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ വിഘ്ന നിവാരണത്തിനായി രാവിലെ ഗണപതി ഹോമവും, വൈകിട്ട് ഭഗവതിസേവയും നടത്തുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്.

Read More

താഴൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

താഴൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ

തനതു കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യാശൈലിയുടെ ചാരുതയുമായി താഴൂര്‍ ഭഗവതിക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറില്‍ ഏറ്റവുമധികം വഴിപാട് കോലങ്ങള്‍ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏറെ സവിശേഷതകളോടെയാണ് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്.

Read More

ഭാരത സംസ്കാരത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

 ഭാരത സംസ്കാരത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഭാരത സംസ്കാരത്തിലെ ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ...

Read More

Load More

Copyright © Thazhoor Devaswom Committee 2021 - All rights reserved.
About | Contact | Privacy Policy