ദേവന്മാരും അവരുടെ പ്രധാന ശ്ലോകമന്ത്രങ്ങളും

ദേവന്മാരും അവരുടെ പ്രധാന ശ്ലോകമന്ത്രങ്ങളും

ദേവന്മാരും അവരുടെ പ്രധാന ശ്ലോകമന്ത്രങ്ങളും

Read More

മംഗളാദേവി കണ്ണകി ക്ഷേത്രം

മംഗളാദേവി കണ്ണകി ക്ഷേത്രം

കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമളിയിലെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം. മംഗളദായിനി സങ്കൽപ്പത്തിലുള്ള ശ്രീ ഭദ്രകാളി (കണ്ണകി) ആണ് പ്രതിഷ്ഠ. പെരിയാർ കടുവ സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന് 14 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ആയി ആണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

Read More

രാമായണ കഥയുടെ ചുരുക്കം

രാമായണ കഥയുടെ ചുരുക്കം

ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ള രാമായണം രചിച്ചത് വാല്മീകി മഹർഷി ആയിരുന്നു. രാമായണത്തിന് ഉള്ള ആ ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾ ആണ് ചുവടെ. അയോദ്ധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു ദശരഥൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യാമാരായിരുന്നു കൗസല്യ, കൈകേയി, സുമിത്ര എന്നിവർ. ഒരുപാടുകാലം കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന....

Read More

തൃശൂർ പൂരം സമ്പൂർണ്ണ ആചാരങ്ങൾ

തൃശൂർ പൂരം സമ്പൂർണ്ണ ആചാരങ്ങൾ

പൂരങ്ങളുടെ പൂരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂരമാണ് തൃശൂർ പൂരം. കൊച്ചിരാജാവായിരുന്ന ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തുടക്കം കുറിച്ച തൃശൂർ പൂരത്തിന് എകദേശം 200 വർഷത്തെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ട്.

Read More

അക്ഷയതൃതീയ

അക്ഷയതൃതീയ

വൈശാഖമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിഥിയാണു (ചാന്ദ്രദിനം) അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അക്ഷയതൃതീയനാളിൽ ചെയ്യുന്ന സദ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്ന് പുരാതനകാലം മുതൽക്കേ വിശ്വാസമുണ്ട്...

Read More


Load More

Copyright © Thazhoor Devaswom Committee 2024 -  All rights reserved.
About | Contact | Privacy Policy