thazhoorbhagavathy.org
thazhoorbhagavathy.org
thazhoorbhagavathy.org

മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ നാഗചിത്രകൂടങ്ങൾ

മണ്ണാറശ്ശാലയിലെ നാഗചിത്രകൂടങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ അതിപുരാതനവും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തവുമായ നാഗരാജാവിനുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് സ്ഥിതിചെയുന്ന മണ്ണാറശ്ശാല ശ്രീ നാഗരാജ ക്ഷേത്രം.

Read More

ഇത് മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൻറെ പടയണി

ഇത് മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൻറെ പടയണി

കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീന ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാളിക്ഷേത്രങ്ങളില് നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാന കലയാണ് പടയണി.

Read More

യാത്ര ചെയ്യാം മൂകാംബികയിലേക്കു

യാത്ര ചെയ്യാം മൂകാംബികയിലേക്കു

തുളുനാട്ടിൽ കൊല്ലൂർഗ്രാമത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായാണ് മലയാളികളുടെ ഈ പ്രിയ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ദർശനം കിഴക്കോട്ടാണ്. നാലുവശവും നിരവധി മലകളാണ്. പന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള ആനപ്പള്ളമതിൽ ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു.

Read More

Load More

Copyright © Thazhoor Devaswom Committee 2019 - All rights reserved.
About | Contact | Privacy Policy